Komunikat strony

20.09.2019

Komunikat MPWiK ws. obowiązku informacyjnego w związku z awarią STUOŚ

Wszystkie działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  były podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396) obowiązek informowania odpowiednich służb, w tym inspekcji ochrony środowiska zachodzi tylko w sytuacji wystąpienia „awarii poważnej”. Taką awarią, w rozumieniu art. 3 pkt. 23 tej ustawy, jest sytuacja, która powoduje „(…) emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”.

W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z taką awarią i wskazanymi w ustawie zagrożeniami, zatem obowiązek informacyjny wynikający z przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska nie powstał. Niezależnie od powyższego, Spółka z ostrożności, powiadomiła WIOŚ o wstrzymaniu pracy spalarni i prowadzonym na bieżąco wywozie osadów ściekowych, wskazując podmioty odpowiedzialne za odbiór i zagospodarowanie wywożonych osadów. Wskazać również należy, że Spółka dochowując należytej staranności, w drodze przetargu wybrała do tych usług podmioty, które posiadają stosowane zezwolenia na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych.

W tym miejscu, ponownie powtarzamy, że wywożone z oczyszczalni ścieków osady ściekowe, nie stanowią odpadów niebezpiecznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1355 z późn.zm ), to do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska (GIOŚ i WIOŚ) należy kontrola podmiotów gospodarujących odpadami i podejmowanie stosownych czynności w przypadku podejrzenia naruszeń w prawidłowej gospodarce odpadami.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a