Komunikat strony

Płatna praktyka Studencka/ Absolwencka
w MPWiK w m. st. Warszawie

miejsce odbycia praktyki: Warszawa, Wieliszew, Pruszków

 

Obecnie poszukujemy Praktykantów do:

Zakładu Laboratoriów - możliwe lokalizacja: Warszawa, ul. Czajki 4/6, ul. Koszykowa 81, ul. Syta 190/192, Wieliszew ul. 600-lecia 20, Pruszków ul. Domaniewska 23

Czym będziesz się zajmował?

 • poznasz specyfikę pracy w poszczególnych laboratoriach Zakładu Laboratoriów
 • będziesz uczestniczył w realizacji badań wody, ścieków i osadów/ odpadów ściekowych
 • zajmiesz się przygotowaniem odczynników i szkła laboratoryjnego oraz pobieraniem próbek
 • zaznajomisz z funkcjonowaniem systemu zarządzania wg PN EN ISO/ILC 17025

Preferowane kierunki studiów: analityka chemiczna, chemia, ochrona środowiska, mikrobiologia, biotechnologia i pokrewne      

      

Działu Realizacji Inwestycji i Remontów (Wydział Nadzoru Realizacji Inwestycji i Remontów) - lokalizacja: Warszawa, Brukselska 21

Czym będziesz się zajmował?

 • udziałem w weryfikacji projektów technicznych
 • wsparciem w prowadzeniu inwestycji budowlanych
 • weryfikacją kosztorysów realizowanych inwestycji i analiza błędów
 • nadzorem terenowy nad postępem prac realizowanych inwestycji

 

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Kanalizacyjnej (Oddział Renowacji i Napraw Bezwykopowych Sieci Kanalizacyjnej) - lokalizacja: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

 

Czym będziesz się zajmował?

 • poznaniem specyfiki pracy oddziału wykonującego naprawy i renowacje bezwykopowe sieci kanalizacyjnej z zapewnieniem ciągłość odbioru ścieków wyłączonego z eksploatacji odcinka
 • oceną stanu technicznego sieci kanalizacyjnej, kwalifikowaniem kanałów do napraw i renowacji, przygotowaniem dokumentacji w zakresie napraw bezwykopowych

 

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Kanalizacyjnej (Wydział Zabezpieczenia Technicznego) - lokalizacja: Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67

 

Czym będziesz się zajmował?

 • porządkowaniem i analizą dokumentacji powykonawczej
 • zapoznaniem się z systemem MB GIS jako podstawowym narzędziem funkcjonowania zakładu tj. mapy z siecią kanalizacyjną i zapisy zadań eksploatacyjnych
 • zapoznaniem się z systemem odbioru i transportu ścieków siecią kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, deszczowej
 • uczestnictwem w sporządzaniu raportów z funkcjonowania sieci i przepompowni tj. w zbieraniu danych i ich przetwarzaniu na potrzeby sprawozdawczości

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Kanalizacyjnej (Oddział Eksploatacji Przepompowni Ścieków) – możliwe lokalizacje: Warszawa, ul. Dobra 74, ul. Modlińska 19

Czym będziesz się zajmował?

 • wprowadzaniem danych z raportów do Ewi-Awa
 • poznaniem ogólnej tematyki Oddziału Eksploatacji Przepompowni Ścieków

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska i pokrewne

 

Zakładu Południe (Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej) - lokalizacja: Warszawa, ul. Syta 190/192

Czym będziesz się zajmował?

 • nadzorem nad procesem oczyszczania ścieków i przeróbki osadów
 • poznaniem organizacji pracy w oczyszczalni ścieków, w Zakładzie który pracuje w ruchu ciągłym

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, biogospodarka, biotechnologia i pokrewne

 

Zakładu Południe (Wydział Zabezpieczenia Technicznego) - lokalizacja: Warszawa, ul. Syta 190/192

 

Czym będziesz się zajmował?

 • zapoznaniem się z zadaniami wydziału, który kontroluje proces oczyszczania ścieków
 • zapoznaniem się technologią obiektu – część ściekowa i osadowa
 • monitoringiem pracy oczyszczalni
 • poznaniem zagadnień związanych z ochroną środowiska – aspekty środowiskowe, zdarzenia potencjalnie awaryjne
 • uczestnictwem w procesie archiwizacji dokumentacji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami spółki

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, biogospodarka, biotechnologia i pokrewne

 

Działu Utrzymania Ruchu (Wydział Techniczno-Administracyjny) - lokalizacja: Warszawa, ul. Czajki 4/6

Czym będziesz się zajmował?

 • udziałem w opiniowaniu, pod względem eksploatacyjnym, dokumentacji technicznej nowo projektowanych oraz modernizowanych obiektów, urządzeń i systemów elektroenergetycznych i AKPiA
 • udziałem w nadzorze merytorycznym nad pracami w zakresie obiektów, urządzeń i systemów elektroenergetycznych
 • udziałem w aktualizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obsługiwanych Zakładów w zakresie elektroenergetycznym i AKPiA
 • udziałem w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej dla planowanych inwestycji i prac w zakresie obiektów, urządzeń i systemów elektroenergetycznych i AKPiA

Preferowane kierunki studiów: elektrotechnika, elektroenergetyka, automatyka i pokrewne

 

Zakładu Centralnego (Oddział Produkcji Wody) - lokalizacja: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Czym będziesz się zajmował?

 • poznaniem procesów uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem procesu dezynfekcji, filtracji, ozonowania, koagulacji
 • zapoznaniem się z zadaniami oddziału który jest odpowiedzialny za uzdatnianie i tłoczenie wody uzdatnionej do sieci wodociągowej, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców usług i obowiązującymi standardami

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Wodociągowej (Wydział Przygotowania Eksploatacji i Remontów) - lokalizacja: Warszawa, ul. Mikkego 4

Czym będziesz się zajmował?

 • zapoznaniem z archiwalną dokumentacją powykonawczą
 • poznaniem sposobów weryfikacji danych technicznych
 • współpracą przy rozpatrywaniu spraw związanych z bieżącą działalnością eksploatacyjną Zakładu Sieci Wodociągowej

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Wodociągowej (Oddział Wodociągów) - lokalizacja: Warszawa, ul. Mikkego 4

Czym będziesz się zajmował?

 • poznaniem systemu ewidencjonowania prac i awarii
 • wprowadzaniem danych dotyczących wydajności hydrantów pożarowych
 • zapoznaniem się z charakterystyką pracy Oddziału Wodociągów, Wydziału Jakości Wody i Obiektów

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Wodociągowej (Oddział Gospodarki Wodomierzowej) - lokalizacja: Warszawa, ul. Mikkego 4

Czym będziesz się zajmował?

 • zapoznaniem się z zadaniami oddziału który przeprowadza kontrole techniczne w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania zestawów wodomierzowych
 • przygotowywaniem korespondencji
 • wyszukiwaniem dokumentacji technicznej
 • wprowadzaniem danych dotyczących ruchu wodomierzy

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Działu Odczytów - lokalizacja: Warszawa, ul. Czerniakowska 124

Czym będziesz się zajmował?

 • pracą w systemie bilingowym i systemie zdalnego odczytu wodomierzy
 • analizą danych pomiarowych przesyłanych przez urządzenia pomiarowo – transmisyjne oraz przez pracowników dokonujących odczytów w sposób tradycyjny
 • będziesz towarzyszył pracownikom przeprowadzającym kontrole terenowe

 

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Zakładu Sieci Wodociągowej (Wydział Monitoringu Sieci) - lokalizacja: Warszawa, ul. Mikkego 4

Czym będziesz się zajmował?

 • pomiarem ciśnień przepływu wody na sieci wodociągowej
 • lokalizacją awarii wodociągowych
 • trasowaniem sieci wodociągowej
 • monitoringiem TV sieci wodociągowej

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Zakładu Północnego (Wydział Produkcji Wody) - lokalizacja: Wieliszew, ul. 600-lecia 20

Czym będziesz się zajmował?

 • poznaniem zadań wydziału który jest odpowiedzialny za uzdatnianie wody zgodnie z obowiązującymi standardami
 • poznaniem procesów uzdatniania wody ze szczególnym uwzględnieniem procesu koagulacji i ozonowania
 • poznaniem technologii wody, procesów uzdatniania wody oraz kontroli jakości wody

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i pokrewne

 

Działu Umów, Zespół Dokumentacji Podręcznej - lokalizacja: Warszawa, ul. Zaruskiego 4

Czym będziesz się zajmował?

 • poznaniem wewnętrznych regulacji i systemu informatycznego Zespołu Dokumentacji Podręcznej
 • porządkowaniem dokumentacji, skanowaniem umów

Preferowane kierunki studiów: archiwistyka, administracja i pokrewne    

 

Działu Współpracy Organizacyjnej - lokalizacja: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Czym będziesz się zajmował?

 • prowadzeniem dokumentacji w zakresie centralnego rejestru zgód dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Spółki ścieków przemysłowych; zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 • pracami administracyjno-biurowe

Preferowane kierunki studiów: archiwistyka, administracja i pokrewne    

 

Działu Obsługi Organów Spółki - lokalizacja: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Czym będziesz się zajmował?

 • poznaniem specyfiki działu który obsługuje organizacyjnie i technicznie posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
 • przygotowywaniem dokumentacji do archiwizacji
 • pracami administracyjno-biurowe

Preferowane kierunki studiów: archiwistyka, administracja i pokrewne    

 

Działu Rozrachunków - lokalizacja: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

 

Czym będziesz się zajmował?

 • działaniami związanymi z wysyłaniem informacji (pisma , e-mail) do płatników
 • prace związane z archiwizacją dokumentacji (wyciągi bankowe, potwierdzenia wpłaty)

 

Preferowane kierunki studiów: ekonomia, zarządzanie, finanse i pokrewne    

 

Działu Planowania i Controllingu - lokalizacja: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5


Czym będziesz się zajmował?

 • sporządzaniem Planu Gospodarczego Spółki
 • weryfikacją realizacji Planu Gospodarczego
 • analizą ekonomiczną
 • weźmiesz udział w projektach benchmarkingowych

 

Preferowane kierunki studiów: ekonomia, zarządzanie, finanse i pokrewne    

 

Działu Administracyjnego - lokalizacja, Warszawa, ul. Zaruskiego 4

 

Czym będziesz się zajmował?

 • administrowaniem budynkami biurowymi i mieszkalnymi
 • pracami pomocniczymi związanymi zobsługą korespondencji wewnętrznej oraz wychodzącej i przychodzącej do Spółki

 

Preferowane kierunki studiów: administracja i pokrewne    

 

Biura Księgowości i Sprawozdawczości - lokalizacja: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

Czym będziesz się zajmował?

 • weryfikacją księgową dokumentów finansowych
 • ewidencją zakupów magazynowych
 • analizą kosztów rodzajowych i sprzedaży
 • uzgadnianiem sald zobowiązań (w tym pracowników)
 • archiwizacją dokumentów

 

Preferowane kierunki studiów: ekonomia, rachunkowość

 

 

Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych - lokalizacja: Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5

 

Czym będziesz się zajmował?

 • zatrudnianiem pracowników
 • naliczaniem płac
 • prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

 

Preferowane kierunki studiów: administracja, finanse, rachunkowość

 

Działu BHP- lokalizacja - Warszawa, ul. Zaruskiego 4

 

Czym będziesz się zajmował?

 • będziesz wykonywał obowiązki zgodnie z przepisami § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704)

 

Preferowane kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Działu Prasowego - lokalizacja: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Czym będziesz się zajmował?

 • planowaniem, przygotowaniem materiałów prasowych
 • kreowaniem pozytywnego wizerunku Spółki
 • współpracą z mediami, władzami lokalnymi, organizacjami
 • komunikacją w mediach społecznościowych

Preferowane kierunki studiów: dziennikarstwo, komunikacja społeczna i pokrewne

 

Działu Technologii Wody - lokalizacja: Warszawa, ul. Koszykowa 81

Czym będziesz się zajmował?

 • obsługą klienta w zakresie zgłaszanych reklamacji związanych z jakością wody
 • bieżącą analizą zdarzeń na sieci wodociągowej w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Mb_GIS Utility
 • generowaniem zestawień danych z bazy danych Mb_GIS Utility
 • sporządzaniem odpowiedzi do odbiorców zgłaszających reklamacje
 • prowadzeniem analiz miejsc i częstotliwości występowania negatywnych zjawisk pogarszania się jakości wody w sieci wodociągowej z wykorzystaniem systemu ArcMapy
 • współpracą z Zakładem Sieci Wodociągowej w zakresie oceny zmian jakości wody w sieci dystrybucyjnej aglomeracji warszawskiej
 • koordynowaniem wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Spółkę
 • prowadzeniem sprawozdawczości okresowej i bieżącej w zakresie jakości wody ujmowanej i uzdatnionej
 • koordynacją działań związanych z kontrolą jakości wody udostępnianej w ramach akcji promocyjnej „warszawskiej kranówki’

Preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska i pokrewne

 

Biura Informatyki i Telekomunikacji - lokalizacja: Warszawa, Zaruskiego 4

Czym będziesz się zajmował?

 • pracą w obszarze HELP DESKU (infrastruktury podstawowa - PC, urządzenia mobilne, drukarki)
 • pracą w obszarze analizy systemów informatycznych, baz danych, architektury systemów

Preferowane kierunki studiów: informatyka i pokrewne

 

Szukamy Ciebie, jeśli:

 • posiadasz status studenta uczelni wyższej lub status absolwenta
 • jesteś osobą kreatywną, skuteczną w działaniu, umiesz pracować w grupie
 • obsługa MS Office nie stanowi dla Ciebie problemu

 

U nas możesz liczyć na:

 • nieograniczony dostęp do wody J
 • pracę pełną wyzwań i możliwość rozwoju zawodowego
 • płatną praktykę w największym, nowoczesnym przedsiębiorstwie będącym liderem w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce i w Europie
 • współpracę w dynamicznym środowisku z przyjazną atmosferą
 • profesjonalne wprowadzenie do firmy
 • certyfikat po zakończonym praktyki
 • szkolenia wspierające Twój rozwój zawodowy
 • możliwość rozwijania pasji sportowych
 • perspektywę dalszej współpracy po zakończeniu praktyki

 

 Okres trwania praktyki: 1 - 3 miesiące

Nie zapomnij w swoim CV zamieścić klauzuli:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a