Komunikat strony

Dla klienta

Montaż wodomierzy odliczających w lokalach


Jesteś właścicielem mieszkania w budynku wielolokalowym? Możesz rozliczać się z nami indywidualnie - pod warunkiem, że na taką formę rozliczeń zgodzą się też właściciele pozostałych lokali. Wówczas możemy zawrzeć z każdym z lokatorów odrębne umowy. Dzięki temu rozwiązaniu zapłacisz tylko zużytą przez Ciebie wodę i odprowadzone ścieki.

Warunki rozliczeń reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.)

 

Co należy zrobić?

 • UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE

Kiedy wystąpić? 

Należy wystąpić o określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach, jeśli konieczne jest zawarcie indywidualnych umów na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków z użytkownikami/właścicielami poszczególnych lokali w obrębie budynku wielolokalowego.

Kto występuje? 

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego mogą być wydane na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali.

Jak to zrobić?

Aby otrzymać warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających, złóż zlecenie zawierające:

 1. dane Zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszania lub siedziba firmy) – napisane DRUKOWANYMI LITERAMI;
 2. telefon kontaktowy;
 3. adres nieruchomości, której dotyczy zlecenie wraz z numerem administracyjnym (w przypadku jego braku należy podać numer ewidencyjny działki, miejscowość i ewentualnie dzielnicę). 

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty:

 1. zgodę wszystkich właścicieli lokali w budynku; 
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

 

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy. Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 


Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wraz z załącznikami możesz dostarczyć do Działu Obsługi Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, adres znajdziesz w zakładce Kontakt. W momencie złożenia zlecenia otrzymasz od nas potwierdzenie z numerem sprawy.

 

Czas realizacji zlecenia i opłaty

 

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas prawidłowo wypełnionego zlecenia z kompletem niezbędnych dokumentów.

Kiedy warunki techniczne będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  - w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego jest odpłatne zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem.

Fakturę za opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wystawimy w Dziale Obsługi Klienta przy odbiorze dokumentów. Opłacisz ją w Kasie Spółki (gotówką lub kartą).

Uzgodnij dokumentację techniczną

 1. Wybierz projektanta, który na podstawie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających wykona projekt modernizacji instalacji wodociągowej zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi.
   
 2. Złóż w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. 3 egzemplarze projektu, aby uzgodnić dokumentację techniczną.
  Projekty złóż w Dziale Obsługi Klienta w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5. Dołącz do nich:
  • warunki techniczne wydane przez MPWiK m. st. Warszawie S.A.;
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  • kserokopię uprawnień projektanta.
    
 3. Uzgadniamy projekt w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego złożenia

Kiedy dokumenty będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  - w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Uzgodniony projekt otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy - w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego jest odpłatne zgodnie z obowiązującym w MPWiK Cennikiem opłat za uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej.

Fakturę za opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego wystawimy w Dziale Obsługi Klienta przy odbiorze dokumentów. Opłacisz ją w Kasie Spółki (gotówką lub kartą).

Zainstaluj wodomierze odliczające

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 969) wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń świadczonych usług powinny posiadać legalizację czyli być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar i mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

KLIENT - Zgłasza zainstalowanie wodomierzy odliczających.

Wszystkie lokale w obrębie jednej nieruchomości muszą posiadać zalegalizowane wodomierze odliczające tego samego typu, tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, zabudowane w formie zestawu wodomierzowego. 

Zamontowanie wodomierza odliczającego w lokalu można zgłosić korzystając z formularza Zgłoszenie zamontowania wodomierza odliczającego będącego własnością Odbiorcy Usług - WODOMIERZ W LOKALU

Pamiętaj!

przy wszystkich punktach czerpalnych (kranach) powinny zostać zamontowane identyczne wodomierze odliczające (tego samego typu, tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, zabudowane w formie zestawu wodomierzowego, zgodnie z obowiązującymi normami).  

Podpisz indywidualną umowę

Przygotujemy indywidualne umowy dla lokatorów, jeśli:

 1. wniosek o zawarcie indywidualnych umów złożył właściciel lub zarządca budynku po uzyskaniu wcześniejszej zgody od wszystkich właścicieli lokali;
 2. zostały spełnione warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających;
 3. został uzgodniony projekt modernizacji instalacji wewnętrznej wraz z obliczeniami sprawdzającymi średnicę przyłącza wody i doborem nowego wodomierza głównego. 

Druki umów dostarczymy klientom bezpośrednio do podpisu, jeżeli:

 1. przed złożeniem wniosku o zawarcie indywidualnych umów, właściciel lub zarządca poinformował lokatorów o zmianie sposobu rozliczeń za dostawy wody i odprowadzanie ścieków, które nastąpią z chwilą zainstalowania wodomierzy odliczających;
   
 2. we wniosku o zawarcie umowy wskazał osoby, z którymi zostaną podpisane umowy;
   
 3. do wniosku o zawarcie umowy dołączył aktualne dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z lokali przez wszystkich użytkowników przyłącza wodociągowego oraz deklaracje zawarcia umowy na usługi świadczone przez MPWiK;

 W przypadku, gdy część lokatorów nie wyrazi zgody na wprowadzenie indywidualnych rozliczeń, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia umowy.

Pamiętaj!

Każdy najemca lub właściciel lokalu korzystający z rozliczeń na podstawie wskazań wodomierzy odliczających ponosi dodatkową opłatę abonamentową w wysokości 6,90 zł (brutto) zgodnie z obowiązującą w MPWiK Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Umowy indywidualne zostaną zawarte w chwili, gdy wszyscy lokatorzy zwrócą do MPWiK podpisane dokumenty. Wówczas będzie możliwe rozliczenie całej ilości wody wskazanej przez wodomierz główny. 

Dodatkowo przygotujemy odrębną umowę dla właściciela nieruchomości (zarządcy lub administratora), która ureguluje sposób rozliczania ewentualnej różnicy powstałej między wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wszystkich odliczników zainstalowanych w lokalach.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a